KHAI GIẢNG LỚP GIÁM SÁT AN TOÀN LAO ĐỘNG

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:

+ Có kiến thức cơ bản về tiếng Anh để đọc được tài liệu kỹ thuật đơn giản;

+ Có kiến thức về phần mềm tin học văn phòng word, excel và Internet;

+ Có kiến thức về các qui định của pháp luật về bảo hộ lao động;

+ Có kiến thức về công dụng, đặc tính kỹ thuật, qui trình công nghệ, nguyên lý làm việc của một số thiết bị, máy, công nghệ trong sản xuất;

+ Có kiến thức về tâm lý con người;

+ Có kiến thức về các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn - vệ sinh lao động;

+ Có kiến thức về điều kiện lao động, kỹ thuật an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ;

+ Có kiến thức về sơ cấp cứu, écgônômy.

- Kỹ năng:

+ Đọc được những chỉ dẫn bằng tiếng Anh đơn giản trên máy, thiết bị;

+ Sử dụng thành thạo phần mềm văn phòng word, excel và Internet trong công việc văn phòng;

+ Sử dụng các thiết bị an toàn đúng kỹ thuật;

+ Đánh giá được rủi ro về an toàn - vệ sinh lao động, mức độ hợp lý trong bố trí mặt bằng nơi sản xuất, vị trí làm việc, hành trình thao tác và đề xuất được các biện pháp cải thiện;

+ Thực hiện các thao tác sơ cấp cứu cơ bản;

+ Tham gia xây dựng nội quy, quy trình, biện pháp làm việc đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động;

+ Giải quyết công việc theo trình độ đào tạo, kèm cặp và hướng dẫn về an toàn - vệ sinh lao động công nhân thợ bậc thấp cũng như các công nhân cùng trình độ đào tạo.

Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức:

+ Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của Nhà nước và Luật lao động;

+ Hiểu biết các kiến thức phổ thông về đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam;

+ Yêu nước, trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa; thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

+ Yêu nghề, có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. Có kỹ năng lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh;

+ Có ý thức học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công việc;

+ Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề chuyên môn hợp lý.

- Thể chất và quốc phòng:

+ Có sức khoẻ để thực hiện được các công việc của nghề, có ý thức với cộng đồng và xã hội;

+ Nắm được những kiến thức cơ bản và thực hiện được các kỹ năng quân sự phổ thông, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc;

+ Ứng dụng kỹ thuật, công nghệ có hiệu quả vào sản xuất thi công trong nền kinh tế quốc dân và quốc phòng đạt trình độ kỹ thuật và đảm bảo chất lư­ợng.

Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp ra trường học sinh nghề bảo hộ lao động làm việc tại các vị trí sau:

- Nhân viên bảo hộ lao động tại các phòng ban, bộ phận bảo hộ lao động hoặc tại các bộ phận kỹ thuật hoặc tại các phòng tổ chức lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất;

- Nhân viên giám sát an toàn hiện trường;

- Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật tại các phòng thí nghiệm hoặc xưởng thực hành huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động.

THÔNG TIN LIÊN HỆ : 

HOTLINE : 0946.22.88.44 ( Ms. Nhi )

MAIL : antoanlaodong.top@gmail.com


Axact

Axact

Vestibulum bibendum felis sit amet dolor auctor molestie. In dignissim eget nibh id dapibus. Fusce et suscipit orci. Aliquam sit amet urna lorem. Duis eu imperdiet nunc, non imperdiet libero.

Post A Comment: